Ostatnie posty

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA – kierunki Fizyka, Biologia i Chemia

Tylko połowa (51%) studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia jest zadowolona ze swoich studiów. Najwyżej oceniane są przez nich atmosfera studiowania (79%),

Wyniki badań | PRACA ZA GRANICĄ

47% studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 6% jest tego pewna. 26% deklaruje, że na pewno nie wyjedzie, a 28% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii.

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

56% studentów warszawskich uczelni nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwiałyby studentom wchodzenie na rynek pracy.

Pierwsze kroki na rynku pracy

Niektórzy robią to od razu, inni dają sobie czas. Są tacy, co biorą byle co, ale są też tacy, co wybrzydzają i ciągle wypatrują lepszej propozycji. Na próżno szukać schematu. I o ile moment podjęcia pierwszej pracy to kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników, o tyle sposób, w jaki warto się do tego zabrać, można spróbować okiełznać. I właśnie to mam zamiar teraz zrobić.

Porady

Pierwsze kroki na rynku pracy

Niektórzy robią to od razu, inni dają sobie czas. Są tacy, co biorą byle co, ale są też tacy, co wybrzydzają i ciągle wypatrują lepszej propozycji. Na próżno szukać schematu. I o ile moment podjęcia pierwszej pracy to kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników, o tyle sposób, w jaki warto się do tego zabrać, można spróbować okiełznać. I właśnie to mam zamiar teraz zrobić.

Chcę znaleźć pracę! Ale jak?

Poszukiwania idealnej pracy można śmiało przyrównać do poszukiwań Świętego Graala – ktoś gdzieś kiedyś o niej słyszał, ale do dzisiaj nikt jej nie odnalazł. A ci, którzy twierdzą, że to zrobili – są albo w błędzie, albo jeszcze nie wiedzą, że są w błędzie. Brzmi znajomo?

Filmy video

Studenci zamiast działalności studenckiej wybierają staże

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA 59% studentów kierunków Nauki Polityczne i Społeczne jest zadowo­lonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianymi aspektami studiów są: atmosfera studiowania (81%),zaanga­żowanie kadry (62%), infrastruktura naukowa (51%) i jakość prowadzo­nych zajęć (49%). Stosunkowo nisko ocenione zostały atrakcyjność pro­gramu (42%) i perspektywy na pracę po studiach (39%), co ma odzwiercie­dlenie w niskiej ocenie praktycznego aspektu studiowania. Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze […]

Praktyczną jakość kształcenia pozy­tywnie oceniło tylko 25% studentów.

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA 76% studentów kierunków Matema­tyka, Informatyka itp. jest zadowo­lonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianym aspektem studiów jest atmosfera studiowania (83%). Na na­stępnych miejscach znalazły się wy­soko oceniane: infrastruktura nauko­wa (68%), perspektywy na pracę po studiach (65%) i jakość prowadzonych zajęć (61%). Najniżej oceniono zaan­gażowanie kadry (51%) i atrakcyjność programu (47%). Mimo wysokiej oce­ny perspektyw na pracę po studiach, praktyczną jakość kształcenia […]

Studenci kierunków ekonomicznych są zadowoleni ze swoich studiów

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA Studenci kierunków Ekonomia, Fi­nanse i Zarządzanie są zadowoleni ze swoich studiów. Najwyżej cenią w nich atmosferę studiowania (75%) i perspektywy na pracę po studiach (58%). Doceniają również infrastruk­turę uczelni (57%), jakość zajęć (53%) i zaangażowanie kadry (51%). Kry­tycznie oceniają jednak praktyczną jakość kształcenia na swoich uczel­niach – tylko 18% osób uznało pro­gram uczelni za odpowiadający wy­mogom rynku pracy. Wczesna aktywność zawodowa, licz­ne staże […]

Geneza projektu

Kwestia podjęcia pierwszej pracy przez młode osoby po zakończeniu okresu studiów stała się jednym z ważnych elementów debaty publicznej w Polsce.

W rozmowy o tym temacie powinny być zaangażowane wszystkie podmioty odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe w Polsce, przede wszystkim: Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rektorzy i wykładowcy szkół wyższych, organizacje pozarządowe oraz biznes. W przeciwnym razie kwestia bezrobocia wśród młodych ludzi stanie się poważnym społecznym problemem. Wierzymy, że dobra edukacja to pochodna dialogu i szerokiej współpracy wyżej wymienionych instytucji i środowiska studenckiego. Bez tego absolwenci polskich uczelni będą posiadali problem z podjęciem pierwszej pracy, która jest dla nich odzwierciedleniem ich oczekiwań, aspiracji oraz marzeń.

Ostatnie posty

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA – kierunki Fizyka, Biologia i Chemia

Tylko połowa (51%) studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia jest zadowolona ze swoich studiów. Najwyżej oceniane są przez nich atmosfera studiowania (79%),

Kategorie

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+