Co najbardziej UTRUDNIA/UŁATWIA studentom wchodzenie na rynek pracy?

20 czerwca 2018

Zdecydowana większość studen­tów ma za sobą już pierwsze do­świadczenia zawodowe, w przypadku każdej grupy więcej osób podejmowało pracę niż staż. Chociaż różnice pomię­dzy poszczególnymi grupami kierunków studiów przekraczają 30 pp., to i tak wśród najmniej aktywnych ponad poło­wa już pracowała lub podejmowała staż. Najczęściej pracę podejmowali przed­stawiciele grupy kierunków Ekonomia, finanse, zarządzanie (84%), a najrzadziej grupy kierunków językowych i lingwi­stycznych (53%).

Największymi utrudnieniami we wcho­dzeniu na rynek pracy są wg. respon­dentów brak doświadczenia (51%), zbyt mała liczba dostępnych staży (24%), przepisy prawa (18%), zbyt wysokie wy­magania pracodawców (4%) i kiepskie wykształcenie (3%). Wśród najwięk­szych ułatwień respondenci wymieniają: znajomości (52%), prestiż uczelni (28%), działania uczelni i biur karier (9%), do­świadczenie zawodowe (6%), duża liczbę staży w miejscu zamieszkania (4%) i roz­wiązania prawne (1%).