Kategoria: Aktualności

48% studentów kierunków Elektroni­ka i Elektryka widzi swoją przyszłość pracując w firmie

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY Poza ofertą uczelni, 29% studentów kie­runków Elektronika i Elektryka doświad­czenie do pracy zdobywało podczas szeroko rozumianych praktyk i były to częściej kobiety, niż mężczyźni. Kobie­ty częściej też korzystały z oferty kur­sów, natomiast mężczyźni chętniej brali udział w pracach sezonowych. Z oferty szkoleń czy dodatkowych wykładów częściej korzystali studenci studiów ma­gisterskich (12%). Wśród osób, które nie podejmowały działań przygotowujących do wejścia na rynek pracy […]

52% studentów, na kierunkach inżynierskich, nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY Poza ofertą uczelni, 26% studentów kie­runków inżynierskich doświadczenie do pracy zdobywało podczas praktyk. Ko­lejne 16% podczas staży a 14% kursów. Stosunkowo dużo studentów kierunków inżynierskich zdobywało doświadczenie podczas różnych form pracy – doryw­czej, zawodowej czy sezonowej. Istotnie częściej w p racy zawodowej doświad­czenie zdobywają studenci studiów magisterskich (19% w porównaniu do 9% ogółem). 8% zadeklarowało, że nie podejmowało jeszcze pozaakademickich […]

Konferencja SNRP edycja 2018 za nami!

Odbyła się finałowa Konferencja programu Start na Rynku Pracy edycja 2018 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób, studentów, młodych absolwentów, przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki.

Finał kolejnej edycji za nami!

W piątek 21 kwietnia na PGE Narodowym odbyła się finałowa Konferencja programu Start na Rynku Pracy. Spotkaliśmy się w ramach Kongresu Liderów Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób, studentów, młodych absolwentów, przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki.