Kategoria: Aktualności

Praktyczną jakość kształcenia pozy­tywnie oceniło tylko 25% studentów.

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA 76% studentów kierunków Matema­tyka, Informatyka itp. jest zadowo­lonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianym aspektem studiów jest atmosfera studiowania (83%). Na na­stępnych miejscach znalazły się wy­soko oceniane: infrastruktura nauko­wa (68%), perspektywy na pracę po studiach (65%) i jakość prowadzonych zajęć (61%). Najniżej oceniono zaan­gażowanie kadry (51%) i atrakcyjność programu (47%). Mimo wysokiej oce­ny perspektyw na pracę po studiach, praktyczną jakość kształcenia […]

Studenci kierunków ekonomicznych są zadowoleni ze swoich studiów

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA Studenci kierunków Ekonomia, Fi­nanse i Zarządzanie są zadowoleni ze swoich studiów. Najwyżej cenią w nich atmosferę studiowania (75%) i perspektywy na pracę po studiach (58%). Doceniają również infrastruk­turę uczelni (57%), jakość zajęć (53%) i zaangażowanie kadry (51%). Kry­tycznie oceniają jednak praktyczną jakość kształcenia na swoich uczel­niach – tylko 18% osób uznało pro­gram uczelni za odpowiadający wy­mogom rynku pracy. Wczesna aktywność zawodowa, licz­ne […]

40% studentów tych kierunków rozważa wyjazd do pracy za granicą

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA Zdecydowana większość, bo aż 72% studentów kierunków Geografia, Geologia, Kartografia i Geodezja jest zadowolona ze swoich studiów i jest to jeden z najlepszych wyników w całym badaniu. Najwyżej oceniane są przez nich atmosfera studiowania (79%), infrastruktura naukowa (68%), zaangażowanie kadry (65%) i jakość prowadzonych zajęć (63). Szczegól­nie nisko badani ocenili natomiast perspektywy pracy po studiach (37%), co miało odzwierciedlenie także w ocenie […]

Najatrakcyjniejszym miejscem pracy jest międzynarodowa korpora­cja

Najatrakcyjniejszym miejscem pracy dla studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia jest międzynarodowa korpora­cja (72,1%) i duża polska firma (65,4%). Studenci tych kierunków w stosunku do innych specjalizacji, rzadziej widzą swoją przyszłość w małych polskich firmach i organizacjach pozarządowych, za to stosunkowo mniej negatywnie niż ich koledzy z innych kierunków oceniają urzędy. Zdanie na temat wymiaru czasu pracy podejmowanej podczas studiów są po­dzielone w zależności od typu studiów. […]