Kategoria: Aktualności

Wyniki badań | PRACA ZA GRANICĄ

47% studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 6% jest tego pewna. 26% deklaruje, że na pewno nie wyjedzie, a 28% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii.

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

56% studentów warszawskich uczelni nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwiałyby studentom wchodzenie na rynek pracy.

Komentarz Premiera Jarosława Gowina do raportu

Zwiększenie szans absolwentów szkół wyższych na rynku pracy to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozwiązania wprowadzone w Konstytucji dla Nauki ‒ ustawie zmieniającej system polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, zmierzają przede wszystkim do poprawy jakości kształcenia

1% zdecydowałby się na podjęcie pra­cy za darmo lub do 1 tys. zł.

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA 61% studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jest zadowolonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenia­nym aspektem studiów jest atmosfe­ra studiowania (78%). Wysoko oce­niono również zaangażowanie kadry (57%), jakość prowadzonych zajęć (54%) i infrastrukturę naukową (51%). Na ostatnich miejscach znalazły się atrakcyjność programu (40%) i per­spektywy na pracę po studiach, które jako atut wskazało tylko 39% bada­nych. Nisko oceniono także praktycz­ny aspektu studiów: […]

Studenci zamiast działalności studenckiej wybierają staże

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA 59% studentów kierunków Nauki Polityczne i Społeczne jest zadowo­lonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianymi aspektami studiów są: atmosfera studiowania (81%),zaanga­żowanie kadry (62%), infrastruktura naukowa (51%) i jakość prowadzo­nych zajęć (49%). Stosunkowo nisko ocenione zostały atrakcyjność pro­gramu (42%) i perspektywy na pracę po studiach (39%), co ma odzwiercie­dlenie w niskiej ocenie praktycznego aspektu studiowania. Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze […]