48% studentów kierunków Elektroni­ka i Elektryka widzi swoją przyszłość pracując w firmie

10 czerwca 2018

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

Poza ofertą uczelni, 29% studentów kie­runków Elektronika i Elektryka doświad­czenie do pracy zdobywało podczas szeroko rozumianych praktyk i były to częściej kobiety, niż mężczyźni. Kobie­ty częściej też korzystały z oferty kur­sów, natomiast mężczyźni chętniej brali udział w pracach sezonowych. Z oferty szkoleń czy dodatkowych wykładów częściej korzystali studenci studiów ma­gisterskich (12%). Wśród osób, które nie podejmowały działań przygotowujących do wejścia na rynek pracy (ogółem 12%), przeważają mężczyźni (15%) i studenci studiów licencjackich (13%). Wśród stu­dentów kierunków Elektronika i Elek­tryka aż 16% (24% wśród studentów studiów magisterskich) do wejścia na ry­nek pracy przygotowywało się w pracy zawodowej a kolejne 15% w domu lub życiu codziennym. Co istotne, studenci tych kierunków nie wskazywali na szko­lenia językowe, popularne wśród stu­dentów innych specjalności.

Większość studentów (67%) kierunków Elektronika i Elektryka nie potrafiła wska­zać dobrych praktyk po stronie praco­dawcy, które ułatwiałyby im wejście na rynek pracy. Pozostałe osoby najczęściej przywoływały kursy, szkolenia, praktyki, płatne lub bezpłatne staże oraz okres próbny w pracy.

Większość studentów (67%) kierunków Elektronika i Elektryka nie potrafiła wska­zać dobrych praktyk po stronie praco­dawcy, które ułatwiałyby im wejście na rynek pracy.

PLANY PO STUDIACH

48% studentów kierunków Elektroni­ka i Elektryka widzi swoją przyszłość pracując w firmie. O samozatrudnieniu myśli 15% studentów tego kierunku, ale częściej taką deklaracje można uzyskać od mężczyzn (18%). 22% studentów nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na pracę po studiach, nie dotyczy to jed­nak większości studentów studiów za­ocznych, którzy tylko w 6% nie wiedzą jeszcze, co zrobią po zakończonej nauce.

Większość studentów kierunków Elek­tronika i Elektryka (84%) jest zdecydo­wana w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierun­kiem studiów. Przeciwnego zdania jest 11% osób, ale zdecydowaną postawę przyjmuje w tej kwestii więcej mężczyzn (5%), niż kobiet (2%). Stabilne warunki zatrudnienia (32%) i wysokie wynagrodzenie (22%) są głównymi oczekiwaniami studentów kierunków Elektronika i Elektryka względem przyszłego pracodawcy. Inne benefity wymienione przez studentów to ciekawe zadania (14%), możliwość na­uki (12%), dobra atmosfera pracy (10%) i elastyczny czas pracy (9%).

42% studentów kierunków Elektronika i Elektryka oczekuje, że za swoją pierw­szą stałą pracę po studiach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł, przy czym częściej tę wartość wskazywały kobiety (50%). 46% osób, wśród których częściej są mężczyźni, oczekuje jednak większych zarobków. Wszyscy studenci są zgod­ni co do tego, że nie podjęliby pracy za darmo lub płatnej do 1 tys. zł na rękę.

Stabilne warunki zatrudnienia (32%) i wysokie wynagrodzenie (22%) są głównymi oczekiwaniami studentów

Aż 57% studentów Elektroniki i Elektry­ki rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 7% jest tego pewna. Kolejne 20% deklaruje, że na pewno nie wyje­dzie, a ogółem 23% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii (w tym aż 31% kobiet).

Deklarowana długość czasu pracy lub stażu podczas studiów dzieli się w zależ­ności od typu studiów. Studenci studiów dziennych i wieczorowych najczęściej poświęcają na to od 11 do 20 godzin tygodniowo. Studenci zaoczni pracują znacząco więcej i wymiar ten wynosi od 31 do 40 godzin tygodniowo.

Studenci kierunków Elektronika i Elek­tryka za godzinę pracy lub stażu zara­biają średnio ok. 16 zł na rękę. Nieznacz­nie wyższe zarobki deklarują mężczyźni niż kobiety. Najlepiej zarabiają studenci z woj. mazowieckiego (kobiety 17,50 zł a mężczyźni 18,10 zł) a najgorzej lubel­skiego (kobiety 14,70 zł a mężczyźni 15,20 zł).

Oczekiwania studentów kierunków Elektronika i Elektryka dotyczące stawki za godzinę stażu nie różnią się znaczą­co jeśli chodzi o płeć studentów, przy czym nieznacznie mniejsze oczekiwania mają kobiety (średnio 18,60 zł za godz. netto) niż mężczyźni (średnio 18,88 zł). Największe oczekiwania finansowe mają studenci z województwa mazo­wieckiego (kobiety 20,10 zł a mężczyźni 20,40 zł) a prawie trzy złote za godzinę mniejsze i zarazem najmniejsze w Pol­sce – świętokrzyskiego (kobiety 17,40 zł a mężczyźni 17,50 zł).

Największe oczekiwania finansowe mają studenci z województwa mazo­wieckiego (kobiety 20,10 zł a mężczyźni 20,40 zł)

Internet jest głównym narzędziem wer­bowania studentów do staży i praktyk. Większość studentów kierunków Elek­tronika i Elektryka na ostatni staż lub praktykę natrafiło dzięki ogłoszeniu w Internecie lub informacji na stronie www firmy (łącznie ponad 71%). Co pią­ta osoba dostała się na staż/praktykę z polecenia znajomego.