40% studentów tych kierunków rozważa wyjazd do pracy za granicą

25 czerwca 2018

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA

Zdecydowana większość, bo aż 72% studentów kierunków Geografia, Geologia, Kartografia i Geodezja jest zadowolona ze swoich studiów i jest to jeden z najlepszych wyników w całym badaniu. Najwyżej oceniane są przez nich atmosfera studiowania (79%), infrastruktura naukowa (68%), zaangażowanie kadry (65%) i jakość prowadzonych zajęć (63). Szczegól­nie nisko badani ocenili natomiast perspektywy pracy po studiach (37%), co miało odzwierciedlenie także w ocenie praktycznej jakości kształcenia, którą pozytywnie oce­nia tylko 25% studentów. Zdecydo­wana większość nie ma jednak wy­robionego zdania na ten temat (67%) a zaledwie 7% uważa swoje studia za zbyt mało praktyczne.

Większość studentów kierunków Geografia, Geologia, Kartografia i Geodezja (81%) jest zdecydowana w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierun­kiem studiów.

Na tle innych kierunków, studen­ci Geografii, Geologii, Kartografii i Geodezji są umiarkowanie aktywni zawodowo. Chociaż 69% deklaruje, że podejmowało już pierwszą pracę zarobkową a staże lub praktyki odby­ło w czasie badania 64% studentów wszystkich lat, to tylko 16% badanych doświadczenie zdobywało podczas staży poza uczelnią a zaledwie 15% podczas praktyk poza uczelnią. Mimo to badani w 80% wysoko ocenili do­stępność staży i praktyk, rzadziej też niż na innych kierunkach wskazując znajomości jako niezbędne do uzy­skania miejsca na stażu/praktyce.

59% studentów kierunków Geogra­fia, Geologia, Kartografia i Geodezja oczekuje, że za swoją pierwszą stałą pracę po studiach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł. Co piąty student jest skłonny pracować za niższe zarobki, a co czwarty za wyższe. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że nie podjęliby pracy za darmo lub płatnej do 1 tys. zł na rękę. Głównym atu­tem miejsca pracy są dla badanych studentów stabilne warunki zatrud­nienia (35%). Mniej istotne okazały się wysokie wynagrodzenie (18%), ciekawe zadania (14%) i możliwość nauki (11%). Studentów tego kierun­ku wyróżnia też wyjątkowo wysoko oceniana oferta szkoleń, oferowana przez przyszłego pracodawcę w miej­scu pracy.

Głównym atu­tem miejsca pracy są dla badanych studentów stabilne warunki zatrud­nienia (35%)

Zarobki studentów różnią się jeśli ze­stawić oczekiwania i realne stawki na rynku pracy – średnio badani oczekują otrzymać za pracę na stażu niewiele poniżej 18 zł netto za godzinę, otrzy­mują jednak około 15,50 zł na rękę.

40% studentów kierunków Geogra­fia, Geologia, Kartografia i Geodezja rozważa wyjazd do pracy za granicą a 26% jest zdecydowanych zostać w kraju. Co trzecia osoba nie podjęła jeszcze decyzji w tej kwestii.

OCENA STUDIÓW

Prawie ¾ studentów kierunków Geogra­fia, Geologia, Kartografia i Geodezja jest zadowolonych ze swoich studiów. Jest to jeden z najwyższych wyników na tle innych kierunków. Najwyżej ocenianymi aspektami studiów są: atmosfera stu­diowania (79%), infrastruktura nauko­wa (68%), zaangażowanie kadry (65%) i jakość prowadzonych zajęć (63). Nisko zostały jednak ocenione perspektywy pracy po studiach (37%).

Najwyżej ocenianymi aspektami studiów są: atmosfera stu­diowania (79%), infrastruktura nauko­wa (68%)

ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI AKADEMICKICH

Tylko 11% studentów kierunków Geo­grafia, Geologia, Kartografia i Geode­zja jest zaangażowanych w działalność organizacji akademickich. Najczęściej wybieraną przez nich formą aktywności jest działalność w kołach naukowych.

NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ORGANIZACJE:

Studenci kierunków Geografia, Geolo­gia, Kartografia i Geodezja nisko oce­niają praktyczną jakość kształcenia na swoich uczelniach. Ogółem zaledwie 25% studentów przyznało, że ich uczel­nia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Zdecydowana większość nie ma wyrobionego zdania na ten temat (67%) a zaledwie 7% uważa swoje studia za zbyt mało praktyczne. Zdecydowanie bardziej krytyczni są studenci uczelni pu­blicznych (12%) niż prywatnych (5%), któ­rzy też bardziej pozytywnie oceniają ten aspekt nauki na swoich studiach.