GENEZA PROJEKTU

Kwestia podjęcia pierwszej pracy przez młode osoby po zakończeniu okresu studiów stała się jednym z ważnych elementów debaty publicznej w Polsce. W rozmowy o tym temacie powinny być zaangażowane wszystkie podmioty odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe w Polsce, przede wszystkim: Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rektorzy i wykładowcy szkół wyższych, organizacje pozarządowe oraz biznes. W przeciwnym razie kwestia bezrobocia wśród młodych ludzi stanie się poważnym społecznym problemem. Wierzymy, że dobra edukacja to pochodna dialogu i szerokiej współpracy wyżej wymienionych instytucji i środowiska studenckiego. Bez tego absolwenci polskich uczelni będą posiadali problem z podjęciem pierwszej pracy, która jest dla nich odzwierciedleniem ich oczekiwań, aspiracji oraz marzeń

CELE PROJEKTU

employee7

Wypracowanie rozwiązań dzięki którym młodzi na rynku pracy znajdą adekwatne oferty i przedstawienie wyników decydentom odpowiedzialnym za zmiany polityczne na rzecz osób młodych

seo40

Wyjaśnienie niskiego zainteresowania studentów działaniami i ofertą samorządów oraz zidentyfikowanie jego powodów, jak również odpowiedź na pytanie czy samorządy mogą poruszać atrakcyjniejsze tematy oraz używać lepszych metod komunikacji

businessman278

Budowanie pozycji dobrego pracodawcy w środowisku akademicko – studenckim

curriculum3

Poznanie preferencji studentów odnośnie przyszłych pracodawców

Poznanie powszechnego obrazu samorządów panującego wśród studentów, w tym także PSRP oraz wskazanie powodów takiego stanu rzeczy

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających wejście na rynek pracy i przedstawienie wyników decydentom odpowiedzialnym za zmiany polityczne na rzecz osób młodych

Poznanie korelacji pomiędzy wyborem kierunku studiów a szans na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców w stosunku do zatrudnianych absolwentów i studentów

Poznanie oczekiwań studentów wobec samorządów studenckich, w tym także wobec Parlamentu Studentów RP oraz wobec programu studiów przed podjęciem nauki na wybranym kierunku

SZKOLNICTWO WYŻSZE A START NA RYNKU PRACY – DANE NA ROK 2016

ETAP I

Przeprowadzenie badań wśród studentów i absolwentów, szkół wyższych oraz pracodawców przez profesjonalną firmę badawczą. Badanie zostanie zrealizowane metodą ilościową wśród studentów na reprezentatywnej próbie zmiennych: płeć, rok studiów, tryb studiów, profil uczelni, kierunek studiów, wielkość miejscowości pochodzenia studenta, województwo w którym znajduje się uczelnia. Przewidywana liczba respondentów ankiety: ok. 6000 osób podzielonych na 12 sektorów rynku pracy.

 ETAP II

Analiza i ocena badania przez: przedstawicieli organizacji akademickich i studenckich a, także: szkolnictwa wyższego, przedstawicieli resortów ministerialnych, oraz biznesu. Zadaniem wymienionych przedstawicieli będzie przygotowanie się do konferencji i przedstawienie na niej własnego stanowiska. Analiza prawna zaproponowanych rozwiązań i wynikających z tego koniecznych zmian w ustawach, rozporządzeniach i regulaminach. Powołanie grona eksperckiego. Dzięki temu możliwe będzie stałe wsparcie merytoryczne wybitnych ekspertów z zakresu szkolnictwa wyższego, prawa pracy, edukacji, biznesu oraz rozwoju osobowego. Po konferencji wyniki badań zostaną rozesłanie w formie papierowej i elektronicznej i rozpowszechnione wśród osób mających wpływ na kształtowanie polskiego rynku pracy. Materiał zostanie również opublikowany w mediach studenckich, branżowych i ogólnopolskich w postaci cyklu artykułów tematycznych.

ETAP III

Etap ten odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku na PGE Stadionie Narodowym. Na konferencji przedstawione zostaną materiały przygotowane przez partnerów i ekspertów, będące podsumowaniem przeprowadzonych wcześniej badań i analizy prawnej. Zaproszeni do udziału w wystąpieniach studenci będą mogli przedstawić swoje postulaty oraz propozycje ich wdrożenia.


AKTUALNOŚCI

Finał Kolejnej edycji za nami!

W piątek 21 kwietnia na PGE Narodowym odbyła się finałowa Konferencja programu Start na Rynku Pracy. Spotkaliśmy się w ramach Kongresu Liderów Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób, studentów, młodych absolwentów, przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki.

Więcej…

Rada Konkursu

W ramach programu Start na Rynku Pracy nagrodzimy podmioty, które według nas najlepiej pomagają studentom zdobyć właściwe doświadczenie, wiedzę i kompetencje niezbędne do jak najlepszego rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Do Rady Konkursu należą:
Więcej…

 

KONTAKT

Karol Leszczyński 
Dyrektor Programu

k.leszczynski@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
Solec 81b lok. 73A

00-382 Warszawa

 

DLA SPONSORÓW

Jesteśmy otwarci na współpracę biznesową i wsparcie naszego projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w celu uzyskania bliższych informacji oraz ustalenia warunków niniejszej współpracy.

Share This